سیستم مدیریت کیفیت

Submitted by admin on ی., 01/19/2020 - 09:01
نام استاندارد
ایزو 9001
سال انتشار
2015
چارچوب استاندارد

درك و مدیریت صحیح فرآیندهاي یک سیستم، به بهبود کارایی سازمان برای دستیابی به نتایج مورد نظر کمک می کند. این رویکرد، سازمان را قادرمیسازد تعاملات و وابستگی هاي مشترك بین فرآیندهاي سیستم را کنترل نماید، به نحوي که بتوان عملکرد کلی سازمان را بهبود بخشید. به این منظور استاندارد 9001 با توسعه، پیاده سازي و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، باعث افزایش رضایت مشتري از طریق برآورده سازي الزامات مشتري میشود و همچنین مبنای دقیقی براي طرحهاي توسعه پایدار را فراهم میکند.استاندارد سیستم مدیریت کیفیت برای هر سازمان، بدون در نظر گرفتن حجم و نوع محصول، قابل اجرا است.

مدیریت فرایندها و سیستم به عنوان یک کل، می تواند از طریق بکارگیری چرخه PDCA به دست اید.

طرح: ایجاد اهداف سیستم و فرآیندهاي آن، منابع مورد نیاز براي ارائه نتایج مطابق با الزامات مشتریان و سیاستهاي سازمان

اجرا: اجرای آنچه که طرح ریزي شده است.

کنترل: پایش و اندازه گیري فرآیندها، محصولات و خدمات به دست آمده، خدمات در مقابل سیاست ها، اهداف، الزامات و گزارش نتایج

اقدام: اقدامات به منظور بهبود عملکرد در صورت لزوم.

صرف نظر از اندازه سازمان شما، سیستم مدیریت کیفیت به شما کمک می کند تا تمام فرآیندهای عملیاتی خود را به بهترین روش نظارت و مدیریت کنید. ISO 9001، رایج ترین استاندارد مدیریت کیفیت جهان، سازمان ها را قادر می سازد تا کیفیت خدمات و مدیریت عملکرد خود را بهبود بخشند و از استمرار آن اطمینان حاصل نمایند.

مزایای استاندارد

به برطرف کردن نیاز مشتری کمک میکند.

از طریق کمک به بهبود فرایند های داخلی باعث تشویق کارمندان میشود.

ایجاد یک توسعه ی پایدار در بازار میکند.

با روش های کارامدتر در زمان، پول و منابع صرفه جویی میکند.

 

استاندارهای مشابه
14001
تصویر
سیستم مدیریت